MORINO@2005. 11/14-11/25 / GALLERY VIVANT http://www.g-vivant.com


(C) MORINO

WATER MARK V-1
2005. Heatgraph, White Felt
186.5x95.5cm

CLOSE

gaden presents - gallery / artist / dreamer / exhibition / network